Friday, 5 August 2022

เฐฎింเฐ—ుเฐกు เฐชเฐกเฐจి เฐฎిเฐจుเฐฎు

 


เฐฐైเฐคు เฐ—เฐกเฐช เฐฆాเฐŸాเฐ• เฐกిเฐฎాంเฐก్


เฐฐెంเฐกు เฐจెเฐฒเฐฒ్เฐฒోเฐจే เฐฐూ.1,700 เฐงเฐฐ เฐชెంเฐชు


 เฐฎాเฐฐ్เฐ•ెเฐŸ్เฐฒో เฐฎిเฐจుเฐฎుเฐฒ เฐงเฐฐ เฐฐోเฐœుเฐฐోเฐœుเฐ•ూ เฐชెเฐฐుเฐ—ు เฐคోంเฐฆి. เฐฐైเฐคుเฐฒ เฐตเฐฆ్เฐฆ เฐ‰เฐจ్เฐจเฐช్เฐชుเฐกు เฐธ్เฐฅిเฐฐంเฐ—ా เฐ‰เฐจ్เฐจ เฐงเฐฐ.. เฐตాเฐฐి เฐ—เฐกเฐชเฐฆాเฐŸాเฐ• เฐŽเฐ—เฐฌాเฐ•ుเฐคోంเฐฆి. เฐฐเฐฌీเฐฒో เฐฆిเฐ—ుเฐฌเฐกుเฐฒు เฐตเฐš్เฐšే เฐชాเฐฒిเฐท్ เฐฐเฐ•ం เฐฎిเฐจుเฐฎుเฐฒు เฐฎాเฐฐ్เฐšిเฐฒో เฐ•్เฐตింเฐŸా เฐฐూ. 6,500 เฐชเฐฒเฐ•เฐ—ా.. เฐช్เฐฐเฐธ్เฐคుเฐคం เฐฐూ.8,700 เฐ‰ంเฐฆి. เฐฎే เฐช్เฐฐాเฐฐంเฐญంเฐฒో เฐ•్เฐตింเฐŸా เฐฐూ.7,000 เฐ‰เฐจ్เฐจเฐช్เฐชుเฐกు เฐŽเฐ•్เฐ•ుเฐต เฐฎంเฐฆి เฐฐైเฐคుเฐฒు เฐ…เฐฎ్เฐฎుเฐ•ుเฐจ్เฐจాเฐฐు. 2 เฐจెเฐฒเฐฒ్เฐฒోเฐจే เฐ•్เฐตింเฐŸా เฐฐూ.1,700 เฐตเฐฐเฐ•ు เฐฐైเฐคుเฐฒు เฐจเฐท్เฐŸเฐชోเฐฏాเฐฐు. เฐ–เฐฐీเฐซ్ เฐธాเฐ—ు เฐ†เฐฒเฐธ్เฐฏం เฐ•ాเฐตเฐกం, เฐตేเฐธిเฐจ เฐชంเฐŸ เฐ…เฐงిเฐ• เฐตเฐฐ్เฐทాเฐฒเฐ•ు เฐฆెเฐฌ్เฐฌเฐคిเฐจเฐกం, เฐฐైเฐคుเฐฒు เฐชเฐค్เฐคి, เฐธోเฐฏాเฐฌీเฐจ్ เฐตైเฐชు เฐฎొเฐ—్เฐ—ు เฐšూเฐชเฐกం เฐตంเฐŸి เฐ•ాเฐฐเฐฃాเฐฒเฐคో เฐช్เฐฐเฐธ్เฐคుเฐคం เฐฎిเฐจుเฐฎుเฐฒ เฐฒเฐญ్เฐฏเฐค เฐคเฐ—్เฐ—ింเฐฆి. เฐฆేเฐถంเฐฒో เฐช్เฐฐเฐงాเฐจంเฐ—ా เฐฎเฐนాเฐฐాเฐท్เฐŸ్เฐฐ, เฐ•เฐฐ్เฐฃాเฐŸเฐ•, เฐฎเฐง్เฐฏเฐช్เฐฐเฐฆేเฐถ్,เฐฎిเฐจుเฐฎు เฐตేเฐธ్เฐคాเฐฐు. เฐธీเฐœเฐจ్ เฐช్เฐฐాเฐฐంเฐญంเฐฒో เฐตเฐฐ్เฐทాเฐฒు เฐฒేเฐ• เฐธాเฐ—ు เฐ†เฐฒเฐธ్เฐฏเฐฎైంเฐฆి. เฐคเฐฐ్เฐตాเฐค เฐ…เฐงిเฐ• เฐตเฐฐ్เฐทాเฐฒเฐคో เฐชంเฐŸ เฐฆెเฐฌ్เฐฌ เฐคింเฐฆి. เฐฆీంเฐคో เฐ—เฐคేเฐกాเฐฆి เฐจిเฐฒ్เฐตเฐฒు เฐฒేเฐตు. 


เฐฆీเฐจిเฐ•ిเฐคోเฐกు เฐชเฐค్เฐคి, เฐธోเฐฏాเฐฌీเฐจ్ เฐ•ు เฐงเฐฐเฐฒు เฐ†เฐถాเฐœเฐจเฐ•ంเฐ—ా เฐ‰ంเฐกเฐŸంเฐคో เฐ‰เฐค్เฐคเฐฐాเฐฆి เฐฐాเฐท్เฐŸ్เฐฐాเฐฒเฐตాเฐฐు เฐตాเฐŸి เฐธాเฐ—ుเฐชైเฐจే เฐถ్เฐฐเฐฆ్เฐง เฐšూเฐชాเฐฐు. เฐ—ుంเฐŸూเฐฐు, เฐ•ృเฐท్เฐฃా เฐœిเฐฒ్เฐฒాเฐฒ్เฐฒో เฐฐเฐฌీเฐฒో เฐฎిเฐจుเฐฎు เฐตేเฐธ్เฐคాเฐฐు. เฐ‡ంเฐฆుเฐฒో เฐŽเฐ•్เฐ•ు เฐตเฐ—ా เฐชాเฐฒిเฐท్ เฐฐเฐ•ం เฐ‰ంเฐŸుంเฐฆి. เฐˆ เฐเฐกాเฐฆి เฐธుเฐฎాเฐฐు เฐฒเฐ•్เฐท เฐจ్เฐจเฐฐ เฐŸเฐจ్เฐจుเฐฒ เฐฆిเฐ—ుเฐฌเฐกి เฐตเฐš్เฐšింเฐฆి. เฐ‡ంเฐฆుเฐฒో 70 เฐถాเฐคం เฐฐైเฐคుเฐฒు เฐ‡เฐช్เฐชเฐŸిเฐ•ే เฐตిเฐ•్เฐฐเฐฏింเฐšాเฐฐు. เฐฎเฐฐో 10เฐถాเฐคం เฐตిเฐค్เฐคเฐจ เฐ…เฐตเฐธเฐฐాเฐฒเฐ•ు เฐ‰ంเฐšుเฐ•ోเฐ—ా.. 20เฐถాเฐคเฐฎే เฐฐైเฐคుเฐฒ เฐตเฐฆ్เฐฆ เฐ‰เฐจ్เฐจాเฐฏి. เฐฐైเฐคుเฐฒเฐจుంเฐšి เฐ•ొเฐจ్เฐจ เฐต్เฐฏాเฐชాเฐฐుเฐฒు เฐธైเฐคం เฐ•్เฐตింเฐŸా เฐฐూ.7500 เฐจుంเฐšి เฐฐూ. 8เฐตేเฐฒ เฐฎเฐง్เฐฏ เฐตిเฐ•్เฐฐเฐฏింเฐšాเฐฐు. เฐฎాเฐฐ్เฐ•ెเฐŸ్ เฐ…ంเฐšเฐจా เฐตేเฐธిเฐจ เฐ•ొเฐฆ్เฐฆి เฐฎంเฐฆి เฐต్เฐฏాเฐชాเฐฐుเฐฒ เฐตเฐฆ్เฐฆే เฐจిเฐฒ్เฐตเฐฒుเฐจ్เฐจాเฐฏి.


เฐฆిเฐ—ుเฐฎเฐคుเฐฒ เฐชైเฐจే เฐ†เฐงాเฐฐం


เฐ—เฐคేเฐกాเฐฆి เฐชంเฐŸ เฐฆెเฐฌ్เฐฌเฐคిเฐจเฐกంเฐคో เฐฎเฐจ เฐตเฐฆ్เฐฆ เฐจిเฐฒ్เฐตเฐฒు เฐฒేเฐตు. เฐช్เฐฐเฐธ్เฐคుเฐคం เฐฆిเฐ—ుเฐฎเฐคుเฐฒเฐชైเฐจే เฐ†เฐงాเฐฐเฐชเฐกాเฐฒ్เฐธి เฐตเฐธ్เฐคోంเฐฆి. เฐฎిเฐฏเฐจ్เฐฎాเฐฐ్ เฐŽเฐ—ుเฐฎเฐคుเฐฒ్เฐฒో 80เฐถాเฐคం เฐฎเฐจ เฐฆేเฐถเฐฎే เฐฆిเฐ—ు เฐฎเฐคి เฐšేเฐธుเฐ•ుంเฐŸోంเฐฆి. เฐ…ంเฐคเฐฐ్เฐœాเฐคీเฐฏ เฐตిเฐชเฐฃిเฐฒో เฐงเฐฐเฐฒు เฐŽเฐช్เฐชเฐŸిเฐ•เฐช్เฐชుเฐกు เฐคెเฐฒుเฐธుเฐ•ుเฐจే เฐตెเฐธుเฐฒుเฐฌాเฐŸు เฐ‰ంเฐกเฐกంเฐคో เฐฎเฐจ เฐฆేเฐถంเฐฒో เฐ‰เฐจ్เฐจ เฐ•ొเฐฐเฐคเฐจు เฐ—ుเฐฐ్เฐคింเฐšిเฐจ เฐ…เฐ•్เฐ•เฐกి เฐต్เฐฏాเฐชా เฐฐుเฐฒు เฐฌెเฐŸ్เฐŸు เฐšేเฐธ్เฐคూ เฐงเฐฐเฐฒు เฐคเฐ—్เฐ—ింเฐšเฐกం เฐฒేเฐฆు. เฐ…เฐ•్เฐ•เฐกి เฐจుంเฐšి เฐ•ొเฐจి เฐฎเฐจ เฐฆేเฐถాเฐจిเฐ•ి เฐฆిเฐ—ుเฐฎเฐคి เฐšేเฐธుเฐ•ోเฐตเฐกాเฐจిเฐ•ి เฐ•్เฐตింเฐŸా เฐฐూ.8700 เฐตเฐฐเฐ•ు เฐ…เฐตుเฐคోంเฐฆి. เฐœుเฐฒైเฐจాเฐŸిเฐ•ి เฐฆేเฐถంเฐฒో เฐจిเฐฒ్เฐตเฐฒు เฐคเฐ—్เฐ—เฐกంเฐคో เฐˆ เฐงเฐฐเฐฒు เฐ•ూเฐกా เฐชెเฐฐుเฐ—ుเฐคు เฐจ్เฐจాเฐฏి. เฐธెเฐช్เฐŸెంเฐฌเฐฐుเฐฒోเฐจూ เฐ…เฐงిเฐ• เฐตเฐฐ్เฐทాเฐฒు เฐ•ుเฐฐుเฐธ్เฐคాเฐฏเฐจ్เฐจ เฐ…ంเฐšเฐจాเฐฒు เฐฎిเฐจుเฐฎు เฐฆిเฐ—ుเฐฌเฐกుเฐฒเฐชై เฐช్เฐฐเฐญాเฐตం เฐšూเฐชుเฐคు เฐจ్เฐจాเฐฏเฐจి เฐต్เฐฏాเฐชాเฐฐుเฐฒు เฐšెเฐฌుเฐคుเฐจ్เฐจాเฐฐు.